Panjawattana Plastic Public Company Limited
Panjawattana Plastic Public Company Limited
 
   
ประวัติความเป็นมา
- จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 10 ล้านบาท
- วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจคือ การผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ขวด และฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์
- ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 276 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้ว 220 ล้านบาท  และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
- บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิลล์แพค จำกัด บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด และบริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จำกัด
นโยบายคุณภาพ
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
เน้นให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบรูปทรง การจัดหาวัตถุดิบ การกำกับดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2. ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบ
เน้นการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและส่งมอบงานได้อย่างสม่ำเสมอและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัท
3. ความมั่นคงในการผลิต
ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า และในปริมาณและเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
4. การเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิต
บริษัทสามารถเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า
5. การพัฒนากระบวนการผลิต
มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและจูงใจลูกค้า
6. ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
• ความสามารถปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
• การรักษาความลับของลูกค้า.
นโยบายและปรัชญาการบริหารจัดการ
1. วิสัยทัศน์องค์กร (Vision)
“บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความสำเร็จไม่เพียงภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวไกลสู่ระดับภูมิภาค ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า สัมพันธภาพทางธุรกิจอันดีเยี่ยมระหว่างเรากับลูกค้าและคู่ค้าของเรา จะเป็นต้นทางแห่งความสำเร็จที่จะทำให้เราเป็นองค์กรที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจ ให้ความเชื่อมั่น ในศักยภาพการแข่งขันทางการผลิตของเรา เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมปรับเปลี่ยนทุกรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง”
2. พันธกิจ (Mission)
“เราพร้อมรุดหน้าสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการแสวงหาทุกตลาดที่มีโอกาสและความเป็นไปได้ โดยใช้ประสิทธิภาพการผลิตอันแข็งแกร่งของเรา เพื่อก้าวสู่ชัยชนะบนเวทีการแข่งขัน ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศ ปณิธานของเรา คือ เราจะเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าในการสร้างคุณค่าด้วยคุณภาพการผลิต และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในทุกตลาดที่เราก้าวไป เราจะขยายโอกาสธุรกิจและความได้เปรียบในการแข่งขัน ในกลุ่มลูกค้าที่เราสามารถประยุกต์รูปแบบการผลิตให้ตรงกับความต้องการให้ได้” 
 
Untitled Document
Copyright© 2011 Panjawattana Plastic Public Company Limited Right reserved.